Drobečková navigace

Úvod > Informace > SRPDŠ > Stanovy

Stanovy


Stanovy

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Dolní Dobrouči z.s.

 

I. Úvodní ustanovení

 

1. Název a sídlo spolku:

 

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole v Dolní Dobrouči z.s. (dále jen Sdružení)

Sídlo sdružení: Základní škola v  Dolní Dobrouči,č.p. 423, 561 02

 

 

2. Postavení Sdružení

 

1.     Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců nezletilých žáků a občanů, kteří se zajímají o práci školy, založené jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č. 83/1990 Sb.

2.     Sdružení je nepolitickou zájmovou organizací, zastupující zájmy žáků ZŠ v Dolní Dobrouči a jejich zákonných zástupců. Hájí a prosazuje jejich vzdělávání a výchovu, všestranný rozvoj jejich osobnosti a podmínky pro jejich plné uplatnění v životě společnosti.

3.     Sdružení je nezávislé na politických stranách, orgánech státní moci a správy i jiných organizacích. K zabezpečení svých cílů jedná se školou, s orgány samosprávy a státní správy, jinými společenskými organizacemi a veřejnými institucemi na základě partnerství a vzájemného respektování.

 

 

II. Cíle Sdružení

 

Činnost Sdružení je zaměřena na koordinaci a sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a na účinnou dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ke splnění těchto základních cílů Sdružení zejména:

·        působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině

·        seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

·        seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

·        přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti, chodu školy jako organizace, péče o nadané i handicapované žáky, zlepšování školního prostředí, propagace školy, jakož i při organizaci jiných akcí pořádaných školou

·        předkládá podněty a doporučení ke koncepci rozvoje školy

 

 

 

 

III. Organizace Sdružení

 

1.     Individuálním členem Sdružení může být každý občan starší 18 let, který souhlasí se stanovami Sdružení. Člen má právo aktivně se podílet na každé činnosti Sdružení, volit a být volen do orgánů Sdružení, navrhovat změny stanov, vznášet své názory, náměty a připomínky a osobně se účastnit projednávání svých návrhů. Má za povinnost dodržovat ustanovení stanov a včas platit členský příspěvek.

2.     Sdružení ve spolupráci s vedením školy zabezpečuje shromáždění rodičů žáků jednotlivých tříd, popř. školy k jednání o zásadních společných otázkách výchovy a vzdělávání žáků ve škole a dalších zájmů dětí a jejich rodičů, jakož i k volbě orgánů Sdružení.

3.     Nejvyšším orgánem Sdružení je Rada rodičů (dále jen Rada), složená z volených zástupců tříd. Zástupce třídy je volen a odvoláván rodiči nebo zákonnými zástupci žáků třídy. Rada řídí činnost Sdružení a projednává všechny otázky v působnosti Sdružení. Rada ze svého středu volí a odvolává předsedu, místopředsedu a pokladníka sdružení. Předseda je statutárním orgánem sdružení a zastupuje ji vůči škole, orgánům samosprávy i státní správy a jiným organizacím.  Jednání Rady se může účastnit každý člen Sdružení, který o to projeví zájem. Při projednávání otázek souvisejících s prací školy zve Rada na jednání ředitele, popř. další zástupce školy. K operativnímu řízení činnosti může Rada ze svých řad zvolit užší výbor. Výbor je odpovědný Radě.

4.     O případné změně stanov Sdružení rozhoduje Rada hlasováním. Ke změně stanov je třeba většiny hlasů členů Rady.

 

 

IV. Hospodaření Sdružení

 

1.     Majetek Sdružení tvoří členské příspěvky, dary a výnosy z akcí a jmění Sdružení. Výdaje jsou určeny zejména pro materiální a finanční pomoc škole. Výši členského příspěvku schvaluje Rada rodičů. Pokud rodiče mají na škole více dětí, platí se členský příspěvek pouze jednou.

2.     Se svým majetkem hospodaří Sdružení samostatně podle zákonných předpisů a rozpočtu, schváleného na každé hospodářské období Radou rodičů.

 


Nenalezeny žádné záznamy.

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6
Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
7 8 9
Výsledky dotazníkového šetření
10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2