Drobečková navigace

Úvod > Aktuálně > Provoz ZŠ Dolní Dobrouč ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19

Provoz ZŠ Dolní Dobrouč ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19Datum konání:
1.9.2020

Tento manuál slouží jako pomůcka při organizaci poskytování vzdělávání a školských služeb (dále jen „výuka“) ve školním roce 2020/2021. Záměrem ZŠ Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí je umožnit ve školním roce 2020/2021 průběh výuky a dalších školních aktivit v co největším rozsahu a dodržet preventivní doporučení MŠMT a MZd. Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS, příp. na celostátní úrovni MZd.

základní hygienická pravidla stanovená ministerstvem zdravotnictví:

Dodržování zásad osobní a provozní hygieny.

Skupinová izolace, event. sociální distance.

Ochrana úst a nosu (roušky, respirátory) a řádná respirační hygiena v závislosti na protiepidemických opatřeních uvedených u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor.

Opakovaná edukace.

pravidla provozu zš dolní dobrouč:

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) nemohou do školy vstoupit.

Pokud se u žáka objeví příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) bude škola volit tento postup:

  příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy; v případě nezletilého žáka za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

  příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy a není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí ze školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

  příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti a současně je vyzván zákonný zástupce nezletilého žáka k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

Žákovi (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Pokud u žáka přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovnělékařských služeb).

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních.  V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS.

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání žáky, zákonné zástupce nezletilých žáků a svého zřizovatele.

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění, školu nebo aktivitu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu virem covid-19. 

U vstupu do budovy školy, v každé učebně, hygienickém zařízení, u jídelny, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Každý žák a návštěva si před vstupem do budovy vydezinfikuje ruce. Žáci používají dezinfekci po příchodu do třídy, po použití toalet a před příchodem do jídelny. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Škola žádá zákonné zástupce žáků, aby omezili pobyt v budovách školy, případně používali roušku.

Škola průběžně žákům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Zaměstnanci školy dbají na časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Ve školní jídelně není umožněn žákům samoobslužný výdej, tj. odebírání příborů z hromadných zásobníků. Cizí strávníci mají pro konzumaci vyčleněný samostatný čas a prostor a po ukončení stravování budou stoly a židle očištěny a dezinfikovány.

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné skupiny/třídy. Prezenční výuka dotčených žáků přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání.) Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.[1]

  Žáci a studenti mají povinnost se distančně vzdělávat.

  Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání včetně hodnocení podmínkám žáků.

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole.

 [1] Zde uvedená pravidla vycházejí ze zákona č. 349/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4